Home » พาแม่กลับบ้าน บันทึก 100 วัน ของครอบครัวธรรมดา by พิภพ ธงไชย
พาแม่กลับบ้าน บันทึก 100 วัน ของครอบครัวธรรมดา พิภพ ธงไชย

พาแม่กลับบ้าน บันทึก 100 วัน ของครอบครัวธรรมดา

พิภพ ธงไชย

Published December 2014
ISBN :
Paperback
224 pages
Enter the sum

 About the Book 

บันทึก 100 วันเมือผมพาแมกลับบาน กลับโรงเรียนเกากลับมาหาญาติมิตร กลับมาหาลูกศิษยซึงแมเปนครูมาตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน กเปน 100 วันทีแมพาผมกลับบาน กลับมาหาพอ และหมูบานทีผมเองกจากมานมนานMoreบันทึก 100 วันเมื่อผมพาแม่กลับบ้าน กลับโรงเรียนเก่ากลับมาหาญาติมิตร กลับมาหาลูกศิษย์ซึ่งแม่เป็นครูมาตลอดชีวิต ขณะเดียวกัน ก็เป็น 100 วันที่แม่พาผมกลับบ้าน กลับมาหาพ่อ และหมู่บ้านที่ผมเองก็จากมานมนาน