Home » زمانی که یک اثر هنری بودم by Éric-Emmanuel Schmitt
زمانی که یک اثر هنری بودم Éric-Emmanuel Schmitt

زمانی که یک اثر هنری بودم

Éric-Emmanuel Schmitt

Published
ISBN :
240 pages
Enter the sum

 About the Book 

چهکسی هرگز تصور نکرده که به یک شیء تبدیل شود؟ یا حتی شیئی ستایشبرانگیز؟ این قراردادی است که هنرمندی غریب با مرد جوانی که بر لبهی ناامیدی گام میزند، میبندد. هنرمند که هوسی جنجالی در سر دارد، پیشنهاد میکند جوان را که هوس زندگی در دل دارد، تبدیل به یکMoreچه‌کسی هرگز تصور نکرده که به یک شیء تبدیل شود؟ یا حتی شیئی ستایش‌برانگیز؟ این قراردادی است که هنرمندی غریب با مرد جوانی که بر لبه‌ی ناامیدی گام می‌زند، می‌بندد. هنرمند که هوسی جنجالی در سر دارد، پیشنهاد می‌کند جوان را که هوس زندگی در دل دارد، تبدیل به یک اثر هنری کند. درنهایت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد... به‌جز آزادی یک نفر...